:::

誰來系館

:::

Part-time Faculty


• Shi Jui-Jen                • Yuan Goang-Ming         •  Wang Jun-Jieh          • Tao Ya-Lun          

• Chiou, Bor-Shuenn    • Wang Fujui                   • Laio Jen-I  
• Liao Shiou-Ping         •  Hsu Hsun-Wei              •  Yeh Chu-Sheng         •  Zao, Kwo-Tzong

• Mei Dean-E               • Yao Jui-Chung               • Chen Wen-Hsiang      • Jian Yuan-Zhong    
 
• Yang Ming-Dye          • Liang Chin-Chia            • Ku Ho-Chung              • Feng Sheng-Kuang

• Chang Nai-Wen         • Lai Chiu-Chen               • Lin Chun-Chi               • Hung Sun-Hsin

• Wang Yi-Jan              • Lin Ren-Hsin                 • Wang Chih-Wen          • Ko Pi-Hui

• Kuo Wei-Kuo             • Hung Sun-Hsin              • Chen Wen-Chi            • Hsu Chien-Kuo   

• Chou Wei                  • Chuaug Cheang-Wang  • Shiau Jenn-Bang       •  Liao Chin-Yuan             •  Liu S-Lain                 • Huang, Sun Quan

• Huang Chien-min      •  Fu Shen                         • Jian Zi-Jie                  • Heroux Eric

• Kuo Hsin-Ling           • Dai Li-Schin                    • Hsu Ching-Yeh           • Huang Shu-Lin         

• Chiou, Bor-Shuenn   •  Shih Ching-Fei               • Wang Yao-Ting          • Huang Sheng-Jer

cron web_use_log